ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions)

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นหรือช่องทางการให้บริการอื่นใดของฟินท์ ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

การใช้บริการของฟินท์และช่องทางการให้บริการของฟินท์

เว็บไซต์แอพพลิเคชั่น และช่องทางบริการอื่น เช่น เว็บเพจต่าง ๆ การติดต่อผ่าน Messaging Apps หรือช่องทางการให้บริการอื่นใด (รวมเรียกว่า “ช่องทางการให้บริการ”) ของบริษัท ฟินท์ โทเคนส์ จำกัด (“ฟินท์” หรือ “บริษัท“)ฟินท์เป็นเจ้าของและผู้ดูแลช่องทางการให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการ รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ ของฟินท์ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการรวมถึงใช้งานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของฟินท์ด้วย

การใช้ช่องทางการให้บริการของฟินท์อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆที่กำหนดไว้ การใช้ช่องทางการให้บริการของฟินท์ของท่านย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมายดังระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมดซึ่งท่านได้อ่านและทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานช่องทางการให้บริการของฟินท์หรือเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ได้

ช่องทางการให้บริการนี้นอกจากเป็นช่องทางบริการให้แก่ลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้กับบริษัทในการถือเหรียญ FINT นั้น เนื้อหาในช่องทางการบริการนี้ ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นช่องทางหรือเครื่องมือเพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นการทั่วไป รวมถึงการรวบรวมและจัดทำข้อมูลหรือบทความต่าง ๆ ซึ่งบริษัทใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรงความถูกต้อง และอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือได้ (As is basis) และเลือกรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรอง รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงานและ/หรือข้อมูลที่ปรากฎ เผยแพร่ เชื่อมต่อ ดาวน์โหลดหรือเข้าถึงได้จากช่องทางการให้บริการ และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำรายงานและ/หรือข้อมูลไปใช้ ดังนั้น หากท่านจะนำรายงานและ/หรือข้อมูลที่ปรากฎนี้ไปใช้เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา และกรณีการนำข้อมูลไปใช้แนะนำให้มีการสอบทาน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งอื่นอีกครั้ง

รหัสผ่านใดๆ บนช่องทางการให้บริการของท่าน จะปกป้องบัญชีผู้ใช้ของท่าน และท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านของท่านให้เป็นความลับและปลอดภัยแต่เพียงผู้เดียวท่านเข้าใจและยอมรับว่าตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ช่องทางการให้บริการทั้งหมดซึ่งรวมไปถึงกรณีการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านในการใช้ช่องทางการให้บริการนี้หากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านสูญหายหรือถูกขโมย หรือท่านเชื่อว่ามีการเข้าใช้บัญชีของท่านจากบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที และทำการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยเร็วที่สุด

เครื่องหมายการค้า การบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

บริการของฟินท์บรรดาเอกสาร ข้อมูล วัตถุอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ซอฟต์แวร์ สคริปต์รหัส การออกแบบ กราฟิก ภาพถ่าย เสียง วิดีโอ แอพพลิเคชัน ท่านลักษณะการโต้ตอบและเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมด (“เนื้อหา”) ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เป็นของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือกฎหมายสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ และชื่อทางการค้าไม่ว่าจะได้รับการรับรองหรือจดทะเบียนแล้วหรือไม่ โดยเนื้อหาทั้งหมดเป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น

เพื่อให้ท่านใช้บริการและใช้ประโยชน์ของเนื้อหา(เรียกรวมว่า “สิทธิในการเข้าถึง”)แบบส่วนตัวโดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์  บริษัทให้สิทธิในการเข้าถึงนี้จะยังคงมีผลไปจนกว่าบริษัททำการยกเลิกโดยเป็นสิทธิที่จำกัด ไม่ผูกขาด และเพิกถอนได้ ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการและเนื้อหาของบริษัทในแบบส่วนตัวโดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ สิ่งใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในช่องทางการให้บริการของบริษัทไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด ส่งผ่าน ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวิธีการใดๆ  หรือใช้ในลักษณะใด ๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานช่องทางการให้บริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการใดๆ ที่ระบุอยู่ในช่องทางการให้บริการนี้ รวมทั้งที่ระบุอยู่ในช่องทางการให้บริการใดช่องทางหนึ่งเป็นการเฉพาะท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการรวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆที่กำหนดอยู่ในช่องทางการให้บริการใดช่องทางหนึ่งอย่างสม่ำเสมอการใช้ช่องทางการให้บริการของท่านอย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหา ภาพกราฟฟิกและความเห็นซึ่งปรากฏอยู่บนช่องการให้บริการเป็นข้อมูลที่บริษัทได้พยายามจัดหามาด้วยความระมัดระวัง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าบริษัทได้รับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนช่องทางการให้บริการทั้งหมดดังกล่าวนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์และน่าเชื่อถือแต่อย่างใด ข้อมูลที่ปรากฏอาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์หรือการแสดงรายละเอียด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงช่องทางการให้บริการและเนื้อหาที่อยู่ในช่องทางการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทและพนักงานของบริษัทไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษหรือที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการที่ท่านใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือช่องทางการให้บริการของบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร

สิทธิในการเข้าถึง

บริษัทสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขช่องทางการให้บริการหรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ นอกจากนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใดหรือจากเลขที่อยู่อินเตอร์เน็ต (IPAddress) ใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

บริษัทอาจจัดการให้มีการเชื่อมต่อหรือทำงานร่วมกับเว็บไซต์แอพพลิเคชั่น บริการ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้นเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น บริการ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเอง ดังนั้น จึงอาจถูกควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว ท่านเข้าใจและยอมรับว่า การที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สินค้า หรือบริการที่แสดงหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทไม่ให้คำรับประกันคำรับรองหรือคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สินค้าหรือบริการใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น บริการ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามดังกล่าว

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นมายังช่องทางการให้บริการของบริษัท

บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงมายังช่องทางการให้บริการของบริษัทและบริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังช่องทางการให้บริการของบริษัทหรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

เหรียญ FINT Tokens
การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ช่องทางการให้บริการ หรือวิธีการอื่นใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไว้กับบริษัท

ในการใช้บริการกับบริษัทบริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือของบุคคลอื่นใดที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทโดยท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือ ช่องทางที่บริษัทกำหนด หรือตามที่บริษัทจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ท่านทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าวและ/หรือช่องทางที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นของฟินท์ท่านอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นต่อการให้บริการดังกล่าวตัวอย่างของการดำเนินการที่ผู้ใช้ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น การเปิดบัญชีผู้ใช้ การลงทะเบียนสัมมนาขอความช่วยเหลือในการใช้บริการ หรือการบอกรับเป็นสมาชิกข่าวสารออนไลน์ เป็นต้น การสมัครใช้บริการหรือการให้ข้อมูลใดๆ ผ่านเว็บไซต์และช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุนี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่า ท่านต้องการที่จะลงทะเบียนไว้กับบริษัทและต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากบริษัท ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถือว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนกับบริษัท

ท่านสามารถดูรายละเอียดอื่นๆ และสิทธิของท่านได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของฟินท์โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการใช้คุกกี้

การบอกเลิกสัญญา ข้อจำกัดในการเข้าสู่ข้อมูล และข้อห้ามการใช้งาน

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการบอกเลิกสัญญานี้หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของช่องทางการให้บริการรวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใด ๆ ของช่องทางการให้บริการของบริษัททั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าวบริษัทจะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมีสาเหตุของการบอกเลิกหรือยกเลิกนั้นและไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิกและยกเลิกด้วย

ท่านจะต้องไม่ใช้ช่องทางการให้บริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ท่านจะไม่ใช้ช่องทางการให้บริการของบริษัทในลักษณะใด ๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหายทำให้ไร้ซึ่งความสามารถหรือทำให้ช่องทางการให้บริการของบริษัทหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของบริษัทต้องเสียหายหรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งานช่องทางการให้บริการของบริษัทของบุคคลอื่นใด ท่านจะต้องไม่พยายามเข้าช่องทางการให้บริการของบริษัทรายการธุรกรรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของบริษัทโดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล(hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยโดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่านกับบริษัทอันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้หรือการใช้เว็บไซต์และช่องทางการให้บริการของบริษัทไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างท่าน กับบริษัทแต่อย่างใดทั้งสิ้น