นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นโดย บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด บริษัท บีฟินน์ จำกัด และบริษัทในเครืออื่น ๆ ของบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (“บริษัท”)

บริษัทเคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อแจ้งแก่ท่านว่า บริษัทมีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ใดบ้าง และมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อแจ้งแก่ท่านว่า บริษัทมีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ใดบ้าง และมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งทางเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่น ๆ แก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อกับบริษัท แต่ไม่ใช้บังคับกับลูกจ้างและผู้สมัครงานกับบริษัท ท่านยอมรับว่า การที่ท่านใช้บริการของบริษัทผ่านทางช่องทางต่าง ๆ หรือการให้ข้อมูลกับบริษัท ถือว่าท่านได้ยอมรับวิธีปฏิบัติของบริษัทตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ บริษัทจึงอาจมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว จึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดของบริษัท

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เพื่อความสะดวกของท่าน ท่านสามารถกดที่ชื่อของแต่ละหัวข้อเพื่ออ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นรายหัวข้อ ดังนี้

ข้อ 1 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใดบ้าง

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

ข้อ 2 การใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตาม (tracking technologies) อื่น ๆ

บริษัท ใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตาม (tracking technologies) อื่น ๆ เช่น Google Analytics และ Facebook Conversion Tracking เพื่อช่วยให้บริษัทเก็บข้อมูล เช่น ชนิดของเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้บริการออนไลน์ หน้าที่เข้าชม URL ที่อ้างอิง การตั้งค่าภาษาและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อการแสดงผลข้อมูลที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ และเพื่อพัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นให้ตรงตามความต้องการของท่านขณะที่ใช้บริการออนไลน์ นอกจากนี้ คุกกี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทสามารถเลือกการโฆษณาหรือข้อเสนอที่ท่านน่าจะสนใจมากที่สุด เพื่อแสดงในขณะที่ท่านใช้บริการออนไลน์หรือ เพื่อส่งอีเมลทางการตลาด และบริษัทยังใช้คุกกี้เพื่อติดตามการตอบสนองต่อโฆษณาออนไลน์และอีเมลทางการตลาด

โดยท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบริษัทได้ที่ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)

ข้อ 3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

ข้อ 4 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5 – 10 ปี หรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

ข้อ 5 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 6 บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้กับใครบ้าง

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน อย่างไรก็ดี ท่านรับทราบและยินยอมว่า เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลต่อไปนี้

โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากท่าน จะถูกเก็บไว้บนศูนย์ข้อมูล (Cloud) ของผู้ให้บริการประมวลข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ทั้งนี้ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัทไปยังผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลภายนอกดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษา การสำรองข้อมูล บริการเรียกข้อมูล และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ซึ่งบริษัทได้ตรวจสอบและเลือกผู้ให้บริการอย่างรอบคอบและมีข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและขอบเขตการประมวลผลข้อมูลกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ดี หากท่านเชื่อว่าบุคคลที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามข้างต้น ได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้ ท่านสามารถแจ้งบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลผู้ใช้บริการ รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 7 สิทธิของท่านในจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 8 ข้อมูลของบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้

เลขที่ 923 โครงการบล็อก 28 อาคาร เอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแจ้งบริษัทได้ทาง FINNOMENA Contact Center: dpo@finnomena.com หรือ โทร: 02-026-5100